کابل مفتولی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

5x10

کابل مفتولی

1,588,900 ريال
موجود نیست
متراژ

5x6

کابل مفتولی

945,200 ريال
موجود نیست
متراژ

4x16

کابل مفتولی

1,981,000 ريال
موجود
متراژ

4x10

کابل مفتولی

1,250,400 ريال
موجود
متراژ

4x6

کابل مفتولی

770,700 ريال
موجود
متراژ

4x4

کابل مفتولی

523,300 ريال
موجود نیست
متراژ

3x35+16

کابل مفتولی

3,589,800 ريال
موجود نیست
متراژ

3x25+16

کابل مفتولی

2,693,800 ريال
موجود نیست
متراژ

3x10

کابل مفتولی

972,300 ريال
موجود نیست
متراژ

3x6

کابل مفتولی

603,000 ريال
موجود
متراژ

2x16

کابل مفتولی

1,026,000 ريال
موجود نیست
متراژ

2x10

کابل مفتولی

684,200 ريال
موجود