کابل مفتولی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

5x10 (A)

کابل مفتولی

1,966,700 ريال
موجود نیست
متراژ

5x6

کابل مفتولی

1,180,250 ريال
موجود نیست
متراژ

4x16

کابل مفتولی

2,379,200 ريال
موجود
متراژ

4x10 (A)

کابل مفتولی

1,525,000 ريال
موجود
متراژ

4x6

کابل مفتولی

930,210 ريال
موجود
متراژ

4x4

کابل مفتولی

650,000 ريال
موجود نیست
متراژ

3x35+16

کابل مفتولی

4,429,200 ريال
موجود نیست
متراژ

3x25+16

کابل مفتولی

3,277,100 ريال
موجود نیست
متراژ

3x10 (A)

کابل مفتولی

1,168,750 ريال
موجود نیست
متراژ

3x6

کابل مفتولی

743,750 ريال
موجود
متراژ

2x16

کابل مفتولی

1,198,600 ريال
موجود نیست
متراژ

2x10 (A)

کابل مفتولی

813,600 ريال
موجود