کابل افشان دو رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

2x16

کابل افشان دو رشته

1,208,340 ريال
موجود نیست
متراژ

2x10

کابل افشان دو رشته

801,800 ريال
موجود
متراژ

2x6

کابل افشان دو رشته

466,700 ريال
موجود
متراژ

2x4

کابل افشان دو رشته

329,800 ريال
موجود
متراژ

2x2.5

کابل افشان دو رشته

216,100 ريال
موجود
متراژ

2x1.5

کابل افشان دو رشته

134,900 ريال
موجود
متراژ

2x1

کابل افشان دو رشته

100,800 ريال
موجود
حلقه

2x0.75

کابل افشان دو رشته

8,400,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

کابل افشان دو رشته

6,073,000 ريال
موجود