قیمت کابل افشان دو رشته لوشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل افشان دو رشته 2x16
متراژ

2x16

کابل افشان دو رشته

1,208,340 تومان
موجود نیست
2x10
متراژ

2x10

کابل افشان دو رشته

801,800 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x6
متراژ

2x6

کابل افشان دو رشته

466,700 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x4
متراژ

2x4

کابل افشان دو رشته

329,800 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x2.5
متراژ

2x2.5

کابل افشان دو رشته

216,100 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x1.5
متراژ

2x1.5

کابل افشان دو رشته

134,900 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x1
متراژ

2x1

کابل افشان دو رشته

100,800 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x0.75
حلقه

2x0.75

کابل افشان دو رشته

8,400,000 تومان
موجود
قیمت کابل افشان دو رشته 2x0.5 لوشان
حلقه

2x0.5

کابل افشان دو رشته

6,073,000 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه