کابل افشان دو رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

2x16

کابل افشان دو رشته

999,100 ريال
موجود نیست
متراژ

2x10

کابل افشان دو رشته

67,230,000 ريال
موجود
متراژ

2x6

کابل افشان دو رشته

38,690,000 ريال
موجود
متراژ

2x4

کابل افشان دو رشته

27,280,000 ريال
موجود
متراژ

2x25

کابل افشان دو رشته

11,160,000 ريال
موجود
متراژ

2x1.5

کابل افشان دو رشته

8,140,000 ريال
موجود
متراژ

2x1

کابل افشان دو رشته

8,140,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.75

کابل افشان دو رشته

6,720,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

کابل افشان دو رشته

4,810,000 ريال
موجود