جدول تبدیل سطح مقطع

(اطلاعات فنی)

جدول تبدیل سطح مقطع

مقدار جریان مجاز كابل قدرت

(با هادی آلومینیومی)

مقدار جریان مجاز كابل قدرت

مقدار جریان مجاز

(سیم ها و کابل های سبک)

مقدار جریان مجاز

مقايسه كابل های همگن (‌‎CENELEC) با DIN VDE , IEC و HD

((‌‎CENELEC) با DIN VDE , IEC و HD)

مقايسه كابل های همگن

ویژگی های مواد عایق و روكش

(شرایط محیطی , مکانیکی , حرارتی)

ویژگی های مواد عایق و روكش

حداقل شعاع خمش کابل

(اطلاعات فنی)

حداقل شعاع خمش کابل

عضویت در خبرنامه