قیمت انواع کابل کیسه ای

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت سیم ارت 2x1.5
حلقه

2x1.5

کابل کیسه ای

12,500,000 تومان
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2x1
حلقه

2x1

کابل کیسه ای

8,980,000 تومان
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2x0.75
حلقه

2x0.75

کابل کیسه ای

7,610,000 تومان
موجود
قیمت کابل کیسه ای 2x0.5
حلقه

2x0.5

کابل کیسه ای

5,400,000 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه