کابل کیسه ای

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

2x1.5

کابل کیسه ای

12,500,000 ريال
موجود
حلقه

2x1

کابل کیسه ای

8,980,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.75

کابل کیسه ای

7,610,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

کابل کیسه ای

5,400,000 ريال
موجود