کابل کیسه ای

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

2x1

کابل کیسه ای

7,390,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.75

کابل کیسه ای

5,920,000 ريال
موجود
حلقه

2x0.5

کابل کیسه ای

4,340,000 ريال
موجود