ویژگی‌های مواد عایق و روکش

مشخصه , شرایط محیطی , مکانیکی , حرارتی
لوشان
مشخصه شرایط محیطی هالوژن مکانیکی حرارتی
مواد اختصارات کد اولیه در VDE مقاوم در برابر سرما مقاوم در برابر شرایط محیطی بدون هالوژن مقاوم در برابر سایش خورندگی سختی shore ازدیاد طول % استحکام کششی N/mm² حداکثر مقاومت تابشی Mrad گازهای خطرناک در هنگام آتش سوزی هدایت حرارتی W.k-¹.m-¹
ترموپلاستیک پی وی سی PVC Y متوسط - خوب برای رنگ مشکی: متوسط خیر 0.4 متوسط (A) 70-95 130-350 10-25 80 کلروید هیدروژن 0.17
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 90 درجه سانتی گراد PVC YW 20-30
پی وی سی مقاوم در برابر گرما 105درجه سانتی گراد PVC YW 20-30
پی وی سی مقاوم در برابر سرما PVC YK خیلی خوب 20-30
پلی اتیلن با چگالی پایین LDPE 2Y خوب بلی بلی متوسط (D) 43-50 400-600 10-20 100 ندارد 0.3
پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE 2Y خوب (D) 60-63 500-1000 20-30 0.4
پلی اتیلن شبکه‌ای شده (کراس لینک شده) XDPE 2X خوب متوسط (D) 40-45 300-400 12.5-20 0.3
پلی اتیلن اسفنجی (فوم) 02Y - با توجه به شرایط با توجه به شرایط - - 350-450 8-12 0.25
پلی استایرین PS 3Y متوسط - خوب نسبتا خوب بلی بلی خوب (D) 35-50 300-400 55-65 80 ندارد 0.25
پلی آمید PA 4Y خوب خوب خیلی خوب - 50-170 50-60 10 ندارد 0.23
پلی پروپلین PP 9Y متوسط متوسط (D) 55-60 300 20-35 0.19
پلی اورتان PUR 11Y خیلی خوب خیلی خوب ¹بلی ¹بلی خیلی خوب (A) 70-100 500-700 30-45 100(500) 0.25
الاستومتر استر TPE-E(12Y) بلی بلی خوب (A)85 - (D)70 300< 30 10 0.5
الاستومتر پلی اولفین TPE-O (A)55 , (D)70 20 10 1.5
الاستومر لاستیک طبیعی , لاستیک استایرول بوتادین NR+ , SBR G خیلی خوب متوسط خیر 1.0 متوسط (A)60-70 300-600 5-10 100 ندارد -
لاستیک سیلیکون SIR 2G خوب بلی (A)40-80 50 0.22
لاستیک اتیلن پروپلین EPR 3G خوب خیلی خوب (A)65-85 200-400 200 -
کوپلیمر اتیلن وینیل استات EVA 4G خوب (A)70-80 250-350 8-12 100 -
پلی کلروپن CR 5G متوسط-خوب خیلی خوب خیر متوسط (A)55-70 400-700 10-20 50 کلرید هیدروژن -
پلی اتیلن کلرو سولفونات CSM 6G متوسط 1.5 (A)60-70 350-600 -
مواد با دمای بالا پلی وینیلین فلوئوراید PVDF 10Y خیلی خوب خیلی خوب خیر 0.01 خیلی خوب (D)75-80 150 50-80 10 هیدروفلوئوریک 0.17
اتیلن تترا فلوئورانیلن ETFE 7Y خیلی خوب خیلی خوب 0.02 خیلی خوب (D)70-75 150 40-50 10 دارد 0.24
پروپلین اتیلن فلوئورینه FEP 6Y خیلی خوب خیلی خوب 0.01 خیلی خوب (D)55-60 250 15-25 1 دارد 0.26
پروفلوئور آلکوکسی پلی مریک PFA 5YX خیلی خوب خیلی خوب 0.01 خیلی خوب (D)55-60 250 25-30 0.1 دارد 0.21
پلی تترا فلورو اتیلن PTFE 5Y خیلی خوب خیلی خوب 0.01 خیلی خوب (D)55-60 50 80 0.1 دارد 0.26
آمیزه‌های بدون هالوژن پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای نشده (کراس لینک نشده) H متوسط متوسط برای رنگ سیاه: خوب بلی 0.2-1.5 متوسط (A)65-95 150-250 8-13 100 ندارد 0.17
پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای شده (کراس لینک شده) HX متوسط 150-250 8-13 200 ندارد 0.20
(¹) بستگی به نوع آمیزه دارد.

حرارتی الکتریکی مشخصه
مقدار گرما - H₀ , MU.Kg-¹ شاخص اکسیژن LOI , (%O₂) مقاوم در برابر شعله دمای ذوب ℃+ دمای کارکرد ضریب تلفات دی الکتریک ثابت دی الکتریک 50Hz/20℃ مقاومت حجمی Ohm.cm ℃20 ولتاژ شکست KV/mm (℃20) چگالی g/cm³ مواد اختصارات کد اولیه در VDE
کوتاه مدت ℃ >دائمی ℃ ترموپلاستیک
17-25 23-42 خود خاموش شونده >140 +100 30- , 70+ 4x10-² to 1x10-¹ 3.6-6 10¹³-10¹⁵ 25 1.35-1.5 پی وی سی PVC Y
16-22 >140 120+ 20- , 90+ 4-6.5 10¹²-10¹⁵ 25 1.3-1.5 پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃90 PVC YW
16-20 24-42 >140 120+ 20- , 105+ 4.5-6.5 10¹²-10¹⁵ 25 1.3-1.5 پی وی سی مقاوم در برابر گرما ℃105 PVC YW
17-24 >140 100+ 40- , 70+ 4.5-6.5 10¹²-10¹⁵ 25 1.2-1.4 پی وی سی مقاوم در برابر سرما PVC YK
42-44 ≤22 اشتعال پذیر 105-110 100+ 50- , 70+ 10-⁴×2 2.3 10¹⁷ 70 0.92-0.94 پلی اتیلن با چگالی پایین LDPE 2Y
130 120+ 50- , 100+ 10-⁴×3 2.3 10¹⁷ 85 0.94-0.98 پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE 2Y
- 100+ 35- , 90+ 10-³×2 4-6 10¹²-10¹⁶ 50 0.92 پلی اتیلن شبکه‌ای شده XLPE 2X
18-30 105 100+ 40- , 70+ 10-⁴×5 1.55~ 10¹⁷ 30 0.65 پلی اتیلن اسفنجی (فوم) 02Y
40-43 ≤22 >120 100+ 50- , 80+ 10-⁴×1 2.5 10¹⁶ 30 1.05 پلی استایرین PS 3Y
27-31 ≤22 210 125+ 60- , 105+ 1×10-³ to 2x10-² 4 10¹⁵ 30 1.02-1.1 پلی آمید PA 4Y
42-44 160 140+ 10- , 140+ 4-10-⁴ 2.3-2.4 10¹⁶ 75 0.91 پلی پروپلین PP 9Y
20-26 20-26 150 100+ 55- , 80+ 10-²×2.3 4-7 10¹⁰-10¹² 20 1.15-1.2 پلی اورتان PUR 11Y
20-25 ≤29 190 40+ 50- , 100+ 10-²×1.8 3.7-5.1 >10¹⁰ 40 1.2-1.4 الاستومتر پلی استر TPE-E (12Y)
23-28 ≤25 150 130+ 2.7-3.6 >10¹⁴ 30 0.89-1.0 الاستومتر پلی اولفین TPE-O
21-25 ≤22 اشتعال پذیر 150 120+ 65- , 60+ 1.9×10-² 3-5 10¹²-10¹⁵ 20 1.5-1.7 لاستیک طبیعی - لاستیک استایرول بوتادین NR+ , SBR G الاستومر
17-19 25-35 نقطه اشتعال بالا - 260+ 60- , 180+ 10-³×6 3-4 10¹⁵ 20 1.2-1.3 لاستیک سیلیکون SIR 2G
21-25 ≤22 اشتعال پذیر - 160+ 30- , 90+ 10-²×3.4 3-3.8 10¹⁴ 20 1.3-1.55 لاستیک اتیلن پروپلین EPR 3G
19-23 - 200+ 30- , 125+ 10-²×2 5-6.5 10¹² 30 1.3-1.5 کوپلیمر اتیلن وینیل استات EVA 4G
14-19 30-35 خود خاموش شونده - 140+ 40- , 100+ 10-²×5 6-8.5 10¹⁰ 20 1.4-1.65 پلی کلروپرن CR 5G
19-23 >160 140+ 30- , 80+ 10-²×2.8 6-9 10¹² 25 1.3-1.6 پلی اتیلن کلرو سولفونات CMS 6G
12 40-45 خود خاموش شونده >170 160+ 40- , 135+ 10-²×1.4 7-9 10¹⁴ 25 1.7-1.9 پلی وینیلیدین فلوئوراید PVDF 10Y مواد با دمای بالا
14 30-35 خود خاموش شونده >265 180+ 100- , 150+ 10-⁴×8 2.6 10¹⁶ 36 1.6-1.8 اتیلن تترا فلوئورانیلن ETFE 7Y
5 >95 خود خاموش شونده >225 230+ 100- , 205+ 10-⁴×3 2.1 10¹⁸ 25 2.0-2.3 پروپلین اتیلن فلوئورینه FEP 6Y
5 >95 خود خاموش شونده >290 280+ 190- , 260+ 10-⁴×3 2.1 10¹⁸ 25 2.0-2.3 پروفلوئور آلکوکسی پلی مریک PFA 5YX
5 >95 خود خاموش شونده >325 300+ 190- , 260+ 10-⁴×3 2.1 10¹⁸ 20 2.0-2.3 پلی تترا فلورواتیلن PTFE 5Y
17-22 ≤40 خود خاموش شونده >130 100+ 30- , 70+ 10-³~ 3.4-5 10¹²-10¹⁴ 25 1.4-1.6 پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای نشده (کراس لینک نشده) H آمیزه‌های بدون هالوژن
16-25 ≤40 خود خاموش شونده - 150+ 30- , 90+ 10-³ to 10-² 3.4-5 10¹³-10¹⁴ 25 1.4-1.6 پلیمر بدون هالوژن شبکه‌ای شده (کراس لینک شده) HX

خصوصیات برای مواد فرآوری نشده معتبرند.

عضویت در خبرنامه