کابل مخابراتی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

10x2x0.6

کابل مخابراتی

264,600 ريال
موجود
متراژ

6x2x0.6

کابل مخابراتی

163,550 ريال
موجود
کارتن

6x2x0.6 (250 متری)

کابل مخابراتی

40,887,500 ريال
موجود
متراژ

4x2x0.6

کابل مخابراتی

115,630 ريال
موجود
کارتن

4x2x0.6 (300 متری)

کابل مخابراتی

34,689,000 ريال
موجود
متراژ

2x2x0.6

کابل مخابراتی

64,100 ريال
موجود
کارتن

2x2x0.6 (500 متری)

کابل مخابراتی

32,050,000 ريال
موجود