سیم ارت افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

1x150

سیم ارت افشان

5,151,600 ريال
موجود
متراژ

1x120

سیم ارت افشان

4,186,700 ريال
موجود
متراژ

1x95

سیم ارت افشان

3,293,400 ريال
موجود
حلقه

1x70

سیم ارت افشان

2,287,000 ريال
موجود
حلقه

1x1

سیم ارت افشان

3,850,000 ريال
موجود
متراژ

1x50

سیم ارت افشان

1,598,300 ريال
موجود
متراژ

1x35

سیم ارت افشان

1,148,000 ريال
موجود
متراژ

1x25

سیم ارت افشان

817,500 ريال
موجود
متراژ

1x16

سیم ارت افشان

534,500 ريال
موجود
حلقه

1x10

سیم ارت افشان

33,780,000 ريال
موجود
حلقه

1x6

سیم ارت افشان

20,050,000 ريال
موجود
حلقه

1x4

سیم ارت افشان

13,150,000 ريال
موجود