سیم ارت افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

1x50

سیم ارت افشان

1,382,900 ريال
موجود
متراژ

1x35

سیم ارت افشان

947,400 ريال
موجود
متراژ

1x25

سیم ارت افشان

685,800 ريال
موجود
متراژ

1x16

سیم ارت افشان

446,500 ريال
موجود
حلقه

1x10

سیم ارت افشان

27,800,000 ريال
موجود
حلقه

1x6

سیم ارت افشان

16,430,000 ريال
موجود
حلقه

1x4

سیم ارت افشان

10,630,000 ريال
موجود
حلقه

1x2.5

سیم ارت افشان

6,390,000 ريال
موجود
حلقه

1x1.5

سیم ارت افشان

4,270,000 ريال
موجود