حداقل شعاع خمش

نوع کابل
لوشان
حداقل شعاع خمش نوع کابل
قطر کابل mm بیشتر از 20 قطر کابل mm بین 12 تا 20 قطر کابل mm بین 8 تا 12 قطر کابل mm کمتر از 8
6D 6D 5D 4D کابل برای تاسیسات نصب ثابت : استفاده عادی در هنگام سربندی
4D 4D 3D 2D
4D 4D 3D 3D کابل‌های قابل انعطاف (گرما نرم مانند PVC): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار مکانیکی کابل‌های نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولی‌ها
6D 6D 5D 5D
6D 6D 5D 5D
10D 9D 9D 9D
12D 11D 10D 10D
8D 8D 7D 7D
10D 10D 10D 10D
4D 4D 3D 3D کابل‌های قابل انعطاف (گرما سخت مانند لاستیک): نصب ثابت , حرکت آزاد در ورودی وسیله سیار یا تجهیزات قابل جابجائی(¹) تحت بار مکانیکی کابل‌های نصب شده در ریسه(²) برای دوباره پیچی مکرر , خم شونده در پولی‌ها
6D 5D 4D 4D
6D 5D 4D 4D
8D 6D 6D 6D
8D 6D 6D 6D
8D 6D 6D 6D
8D 8D 8D 6D

عضویت در خبرنامه