کابل سازمانی - NYCY

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

3x10+10

کابل سازمانی - NYCY

1,583,350 ريال
موجود
متراژ

3x6+6

کابل سازمانی - NYCY

992,710 ريال
موجود
متراژ

1x10+10

کابل سازمانی - NYCY

785,500 ريال
موجود
متراژ

1x6+6

کابل سازمانی - NYCY

514,600 ريال
موجود