کابل سازمانی - NYCY

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

3x10+10

کابل سازمانی - NYCY

1,293,200 ريال
موجود
متراژ

3x6+6

کابل سازمانی - NYCY

807,000 ريال
موجود
متراژ

1x10+10

کابل سازمانی - NYCY

631,800 ريال
موجود
متراژ

1x6+6

کابل سازمانی - NYCY

435,300 ريال
موجود