قیمت سیم های مفتولی لوشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت سیم مفتولی 1x10
حلقه

1x10

سیم مفتولی

34,900,000 تومان
موجود نیست
قیمت سیم مفتولی 1x6
حلقه

1x6

سیم مفتولی

20,940,000 تومان
موجود نیست
قیمت سیم مفتولی 1x4
حلقه

1x4

سیم مفتولی

13,330,000 تومان
موجود
قیمت سیم مفتولی 1x2.5
حلقه

1x2.5

سیم مفتولی

7,970,000 تومان
موجود
قیمت سیم مفتولی 1x1.5
حلقه

1x1.5

سیم مفتولی

5,035,000 تومان
موجود
قیمت سیم مفتولی 1x1
حلقه

1x1

سیم مفتولی

3,750,000 تومان
موجود
قیمت سیم مفتولی 1x0.75
حلقه

1x0.75

سیم مفتولی

2,870,000 تومان
موجود
قیمت سیم مفتولی 1x0.5(70)
حلقه

1x0.5(70)

سیم مفتولی

1,980,000 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه