سیم مفتولی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

1x10

سیم مفتولی

28,620,000 ريال
موجود نیست
حلقه

1x6

سیم مفتولی

16,720,000 ريال
موجود نیست
حلقه

1x4

سیم مفتولی

11,220,000 ريال
موجود
حلقه

1x2.5

سیم مفتولی

7,200,000 ريال
موجود
حلقه

1x1.5

سیم مفتولی

4,340,000 ريال
موجود
حلقه

1x1

سیم مفتولی

3,140,000 ريال
موجود
حلقه

1x0.75

سیم مفتولی

2,480,000 ريال
موجود
حلقه

1x0.5(70)

سیم مفتولی

1,810,000 ريال
موجود