سیم مفتولی

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

1x10

سیم مفتولی

34,900,000 ريال
موجود نیست
حلقه

1x6

سیم مفتولی

20,940,000 ريال
موجود نیست
حلقه

1x4

سیم مفتولی

13,330,000 ريال
موجود
حلقه

1x2.5

سیم مفتولی

7,970,000 ريال
موجود
حلقه

1x1.5

سیم مفتولی

5,035,000 ريال
موجود
حلقه

1x1

سیم مفتولی

3,750,000 ريال
موجود
حلقه

1x0.75

سیم مفتولی

2,870,000 ريال
موجود
حلقه

1x0.5(70)

سیم مفتولی

1,980,000 ريال
موجود