کابل افشان چهار رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

4x25

کابل افشان چهار رشته

3,666,700 ريال
موجود
متراژ

4x16

کابل افشان چهار رشته

2,323,000 ريال
موجود
متراژ

4x10

کابل افشان چهار رشته

1,491,700 ريال
موجود
متراژ

4x6

کابل افشان چهار رشته

886,500 ريال
موجود
متراژ

4x4

کابل افشان چهار رشته

619,800 ريال
موجود
متراژ

4x2.5

کابل افشان چهار رشته

391,700 ريال
موجود
متراژ

4x1.5

کابل افشان چهار رشته

249,000 ريال
موجود
متراژ

4x1

کابل افشان چهار رشته

178,130 ريال
موجود
حلقه

4x0.75

کابل افشان چهار رشته

15,160,000 ريال
موجود
حلقه

4x0.5

کابل افشان چهار رشته

10,490,000 ريال
موجود
متراژ

3x50+25

کابل افشان چهار رشته

5,899,000 ريال
موجود
متراژ

3x35+16

کابل افشان چهار رشته

4,408,400 ريال
موجود