کابل کواکسیال

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
حلقه

RG-59 (معمولی)

کابل کواکسیال

70,800 ريال
موجود
متراژ

RG-59 (صادراتی)

کابل کواکسیال

99,400 ريال
موجود
متراژ

4.5C - 2V (معمولی)

کابل کواکسیال

66,400 ريال
موجود
متراژ

4.5C - 2V (صادراتی)

کابل کواکسیال

85,200 ريال
موجود