کابل کواکسیال

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

RG-59 (معمولی)

کابل کواکسیال

83,400 ريال
موجود
متراژ

RG-59 (صادراتی)

کابل کواکسیال

121,900 ريال
موجود
متراژ

4.5C - 2V (معمولی)

کابل کواکسیال

66,400 ريال
موجود
متراژ

4.5C - 2V (صادراتی)

کابل کواکسیال

102,100 ريال
موجود