جدول حداکثرمقاومت هادی‌های کلاس 1

(مفتولی)
لوشان
حداکثر مقاومت هادی در دمای ℃20 سطح مقطع نامی (mm²)
هادی‎های آلومینیومی و آلومینیوم آلیاژی گرد یا شکل داده شده (Ω/Km) هادی مس آنیل شده گرد
- با اندود فلزی (Ω/Km) بدون اندود فلزی (Ω/Km)
- 36.7 36.0 0.5
- 24.8 24.5 0.75
- 18.2 18.1 1.0
- 12.2 12.1 1.5
- 7.56 7.41 2.5
- 4.70 4.61 4
- 311 3.08 6
3.08ᵃ 1.84 1.83 10
1.91ᵃ 1.16 1.15 16
1.20ᵃ - 0.727 25
0.868ᵃ - 0.727 25
0.868ᵃ - 0.524 35
0.641 - 0.387 50
0.443 - 0.268 70
0.320ᵇ - 0.193 95
0.253ᵇ - 0.153 120
0.206ᵇ - 0.124 150
0.164ᵇ - 0.101 185
0.125ᵇ - 0.0775 240
0.100ᵇ - 0.0620 300
0.0778 - 0.0465 400
0.0605 - - 500
0.0469 - - 630
0.0367 - - 800
0.0291 - - 1000
0.0247 - - 1200

a = تنها در مورد هادی‌های آلومینیومی گرد با سطح مقطع 10mm² تا 35mm²

b = برای داشتن کابل تک رشته می‌‌توان چهار هادی شکل داده شده (سکتور) را به هم تابیده تا تشکیل یک هادی گرد را بدهند. حداکثر مقاومت هادی تابیده شده باید 25% هر یک از تک هادی‌ها باشد.

عضویت در خبرنامه