شرایط قرارگیری کابل‌های قدرت

قرار گیری در زمین و هوا
لوشان

در حالت قرارگیری در عمق به صورت تک رشته، فاصله محور کابل تا سطح زمین و در صورت قرارگیری مثلثی شکل فاصله مرکز مثلث تا سطح زمین 70 سانتی متر انتخاب می‌شود. با افزایش عمق، جریان مجاز کاهش می‌یابد. در این حالت دما و مقاومت حجمی زمین یکسان در نظر گرفته می‌شود. شرایط کار معمولی در جدول زیر ذکر شده است:

قرار گیری در زمین

یک کابل چند رشته

یک کابل تک رشته در سیستم جریان مستقیم

سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز در کنار هم و به فاصله 7cm

سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز به صورت یک دسته (1)

قرارگیری در شن یا خاک و در صورت لزوم با پوشش آجر، سیمان یا لایه‌ای سبک از پلاستیک مسطح یا کمی خمیدهشرایط محیطی

مقاومت گرمایی خاک در نواحی مرطوب : 1°K.m/W

مقاومت گرمایی خاک در نواحی خشک : 2.5°K.m/W

روکش‌ها یا حفاظ‌های فلزی در هر دو سر کابل به زمین متصل شود.

به صورت گروهی یا در تماس با هم به صورت مثلثی

قرار گیری در هوا

یک کابل چند رشته

یک کابل تک رشته در سیستم جریان مستقیم

سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز در کنار هم و به فاصله یک قطر کابل از یکدیگر

سه کابل تک رشته در سیستم سه فاز به صورت یک دسته (1)

قرارگیری در هوای آزاد به عنوان مثال: رعایت حداقل 2cm فاصله از دیوار، کف و یا سقف برای جلوگیری از نشعشعات حرارتی

برای کابل‌هایی که در کنار هم قرار دارند: حداقل فاصله به اندازه دو برابر قطر کابل

برای کابل‌هایی که بر روی هم قرار دارند: در فواصل حداقل 30cm طول کابل کمترین فاصله عمودی کابل‌ها از هم به اندازه دو برابر قطر کابل می‌باشد.

ملاحظات افت گرمایی کابل : در صورت افزایش دمای هوا مکان‌ها باید به حد کافی بزرگ و دارای سیستم تهویه باشند.

محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید و غیره

روکش‌ها یا حفاظ‌های فلزی در هر دو سر کابل به زمین متصل شود.

عضویت در خبرنامه