مقايسه كابل های همگن

DIN , IEC , VDE , HD
لوشان
کابل‌های با عایق PVC مطابق استاندارد DIN VDE 0281 در مقایسه با استاندارد IEC و استاندارد HD
مقایسه با استاندارد IEC مقایسه با استاندارد HD ولتاژ نامی U₀/U (V) سطح مقطع نامی (mm²) کدگذاری بر اساس استاندارد منسوخ VDE 0250 کدگذاری بر اساس استاندارد CENELEC مطابق استاندارد VDE قسمت... نوع سیم یا کابل
60227IEC01 HD 21.3 S3 300/500 0.5to1.0 NYFA, NYA ... NYFAF, NYAF H05V-U , H05V-K 0281part3 سیم‌های PVC مفتولی
60227IEC01 , 60227IEC01 , 60227IEC02 HD 21.3 S3 450/750 0.5to10 , 0.5to400 , 0.5to240 NYA , NYA , NYAF H07V-U , H07V-R , H07V-K 0281part3 کابل‌هایی با عایق PVC مفتولی , نیمه افشان , افشان
60227IEC41 HD 21.5 S3 300/300 0.1 NLYZ H03VH-Y 0281part5 بند تخت سبک
60227IEC42 HD 21.5 S3 300/300 0.5-0.75 NYZ H03VH-H 0281part5 بند تخت معمولی
60227IEC43 HD 21.5 S3 300/300 0.5-0.75 NYLHY H03VV-F , H03VVH2-F 0281part5 کابل‌های سبک با روکش PVC گرد تخت
60227IEC53 HD 21.5 S3 300/500 0.75to2.5 NYMHY H05VV-F , H05VVH2-F 0281part5 کابل‌های معمولی با روکش PVC گرد تخت
- - 300/500 , 450/750 0.75-1 , 1.5to25 NYFLY H05VVH6-F , H07VVH6-F 0281part403 , 0281part404 کابل‌های PVC تخت سبک , کابل‌های PVC تخت معمولی
کابل‌های با عایق PVC مطابق استاندارد DIN VDE 0281 در مقایسه با استاندارد IEC و استاندارد HD
مقایسه با استاندارد IEC مطابق با استاندارد HD ولتاژ نامی U₀/U (V) سطح مقطع نامی (mm²) کد گذاری بر اساس استاندارد منسوخ VDE 0250 کدگذاری بر اساس استاندارد CENELEC مطابق استاندارد VDE قسمت ... نوع کابل
- HD 22.7 S2 450/750 1.5-2.5 , 0.5to95 N4GA , N4GAF H07G-U , H07G-K 0282part7 کابل با عایق لاستیکی مقاوم در برابر حرارت
60245IEC03 HD 22.3 S2 300/500 0.5to95 N2GAFU H05SJ-K 0282part3 کابل لاستیک سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت
60245IEC51 HD 22.4 S3 300/500 0.75to1.5 NSA H03RT-F 0282part4 بند افشان بافته شده
60245IEC53 HD 22.4 S3 300/500 0.75to2.5 NLH, NMH H05RR-F 0282part4 بند افشان با روکش لاستیک
60245IEC57 HD 22.4 S3 300/500 0.75-1 NYMHöu H05RN-F 0282part4 کابل افشان سبک با روکش پلی کلروپرن
60245IEC65 , 60245IEC66 HD 22.4 S3 450/750 1to500 , 1to300 NSHöu H07RN-F 0282part4 کابل افشان معمولی با روکش پلی کلروپرن
- - 300/500 0.75 NFLG , NFLGC H05RT2D5-F , H05RND5-F 0282part807 کابل بالابر سبک با عایق لاستیکی دارای بافت منسوج , کابل بالابر سبک با عایق لاستیکی و روکش پلی کلرو پرن
- - 450/750 1 NFLG , NFLGC H07RT2D5-F , H07RND5-F 0282part808 کابل بالابر معمولی با عایق لاستیکی با بافت منسوج , کابل بالابر معمولی با عایق لاستیکی و روکش پلی کلرو پرن

عضویت در خبرنامه