قیمت کابل های افشان پنج رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x25
متراژ

5x25

کابل افشان پنج رشته

4,567,710 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x16
متراژ

5x16

کابل افشان پنج رشته

2,908,340 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x10
متراژ

5x10

کابل افشان پنج رشته

1,921,900 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x6
متراژ

5x6

کابل افشان پنج رشته

1,111,460 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x4
متراژ

5x4

کابل افشان پنج رشته

771,900 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x2.5
متراژ

5x2.5

کابل افشان پنج رشته

497,950 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x1.5
متراژ

5x1.5

کابل افشان پنج رشته

317,710 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x1
متراژ

5x1

کابل افشان پنج رشته

231,250 تومان
موجود
قیمت کابل افشان پنج رشته 5x0.75
متراژ

5x0.75

کابل افشان پنج رشته

195,850 تومان
موجود نیست

عضویت در خبرنامه