سیم افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

1x120

سیم افشان

4,144,800 ريال
موجود
متراژ

1x95

سیم افشان

3,260,500 ريال
موجود
متراژ

1x70

سیم افشان

2,264,200 ريال
موجود
متراژ

1x50

سیم افشان

1,582,300 ريال
موجود
متراژ

1x35

سیم افشان

1,136,500 ريال
موجود
متراژ

1x25

سیم افشان

809,400 ريال
موجود
متراژ

1x16

سیم افشان

529,200 ريال
موجود
حلقه

1x10

سیم افشان

33,440,000 ريال
موجود
حلقه

1x6

سیم افشان

19,850,000 ريال
موجود
حلقه

1x4

سیم افشان

13,020,000 ريال
موجود
حلقه

1x2.5

سیم افشان

7,870,000 ريال
موجود
حلقه

1x1.5

سیم افشان

5,160,000 ريال
موجود