سیم افشان

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

1x70

سیم افشان

1,994,600 ريال
موجود نیست
متراژ

1x50

سیم افشان

1,378,200 ريال
موجود
متراژ

1x35

سیم افشان

943,300 ريال
موجود
متراژ

1x25

سیم افشان

683,700 ريال
موجود
متراژ

1x16

سیم افشان

443,400 ريال
موجود
حلقه

1x10

سیم افشان

27,790,000 ريال
موجود
حلقه

1x6

سیم افشان

1,633,000 ريال
موجود
حلقه

1x4

سیم افشان

10,600,000 ريال
موجود
حلقه

1x2.5

سیم افشان

6,360,000 ريال
موجود
حلقه

1x1.5

سیم افشان

4,240,000 ريال
موجود
حلقه

1x1

سیم افشان

3,130,000 ريال
موجود
حلقه

1x0.75

سیم افشان

2,430,000 ريال
موجود