کابل افشان سه رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

3x35

کابل افشان سه رشته

3,792,750 ريال
موجود
متراژ

3x25

کابل افشان سه رشته

2,704,200 ريال
موجود
متراژ

3x16

کابل افشان سه رشته

1,726,100 ريال
موجود
متراژ

3x10

کابل افشان سه رشته

1,134,400 ريال
موجود
متراژ

3x6

کابل افشان سه رشته

676,900 ريال
موجود
متراژ

3x4

کابل افشان سه رشته

466,100 ريال
موجود
متراژ

3x2.5

کابل افشان سه رشته

304,200 ريال
موجود
متراژ

3x1.5

کابل افشان سه رشته

190,650 ريال
موجود
متراژ

3x1

کابل افشان سه رشته

137,500 ريال
موجود
متراژ

3x0.75

کابل افشان سه رشته

112,300 ريال
موجود
متراژ

3x0.5

کابل افشان سه رشته

81,800 ريال
موجود