قیمت کابل افشان سه رشته

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
قیمت کابل افشان سه رشته 3x35
متراژ

3x35

کابل افشان سه رشته

3,792,750 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x25
متراژ

3x25

کابل افشان سه رشته

2,704,200 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x16
متراژ

3x16

کابل افشان سه رشته

1,726,100 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x10
متراژ

3x10

کابل افشان سه رشته

1,134,400 تومان
موجود
کابل افشان سه رشته 3x6
متراژ

3x6

کابل افشان سه رشته

676,900 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x4
متراژ

3x4

کابل افشان سه رشته

466,100 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x2.5
متراژ

3x2.5

کابل افشان سه رشته

304,200 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x1.5
متراژ

3x1.5

کابل افشان سه رشته

190,650 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x1
متراژ

3x1

کابل افشان سه رشته

137,500 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x0.75
متراژ

3x0.75

کابل افشان سه رشته

112,300 تومان
موجود
قیمت کابل افشان سه رشته 3x0.5
متراژ

3x0.5

کابل افشان سه رشته

81,800 تومان
موجود

عضویت در خبرنامه