کابل شیلد دار

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

3x2.5

کابل شیلد دار

330,000 ريال
موجود
متراژ

3x1.5

کابل شیلد دار

236,900 ريال
موجود
متراژ

2x2.5

کابل شیلد دار

239,600 ريال
موجود
متراژ

2x1.5

کابل شیلد دار

170,800 ريال
موجود
متراژ

2x1

کابل شیلد دار

139,600 ريال
موجود