فروشگاه آنلاین سیم و کابل

قیمت انواع سیم و کابل
لوشان
متراژ

1x50

سیم ارت افشان

1,382,900 ريال
موجود
متراژ

1x35

سیم ارت افشان

947,400 ريال
موجود
متراژ

1x25

سیم ارت افشان

685,800 ريال
موجود
متراژ

1x16

سیم ارت افشان

446,500 ريال
موجود
متراژ

10x2x0.6

کابل مخابراتی

214,700 ريال
موجود
متراژ

6x2x0.6

کابل مخابراتی

136,000 ريال
موجود
متراژ

4x2x0.6

کابل مخابراتی

94,400 ريال
موجود
متراژ

2x2x0.6

کابل مخابراتی

53,300 ريال
موجود
متراژ

3x10+10

کابل سازمانی - NYCY

1,293,200 ريال
موجود
متراژ

3x6+6

کابل سازمانی - NYCY

807,000 ريال
موجود
متراژ

1x10+10

کابل سازمانی - NYCY

631,800 ريال
موجود
متراژ

1x6+6

کابل سازمانی - NYCY

435,300 ريال
موجود