مشخصات ولتاژ نامی و ولتاژ کار مجاز

ولتاژ نامی و ولتاژ کار
لوشان

ولتاژ نامی :

ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون‌های الکتریکی بر اساس آن انجام می‌شود


مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183 ، ولتاژ کابل‌ها به صورت U₀/U تعریف می‌شود به طوری که :

U₀= مقدار ولتاژ موثر بین هر رشته زمین (پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت)

U= مقدار ولتاژ موثر بین هادی های فاز، که برای سیستم سه فاز U = √3 U₀ می‌باشد.

Um = حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می‌شود U₀/U (Um)

از آنجا که عایق کابل پلاستیکی با ولتاژ نامی U₀/U = 0.6/1kV و تمامی کابل‌های با میدان شعاعی (کابل‌های تک رشته) برای ولتاژ U₀ اندازه‌گیری می‌شوند، این کابل‌ها برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند:

در سیستم‌های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشند، با ولتاژ نامی Um = 2U0

در سیستم‌های تک فازی که یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um = 2U0ولتاژ کار :

ولتاژ بین هادی‌ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعین شده


مشخصات کابل – ولتاژ نامی :

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز (kV) ولتاژ نامی U₀/U
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV) هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.6 1.2 1 0.6/1
3.6 7.2 6 3.6/6
6 12 10 6/10
12 24 20 12/20
18 36 30 18/20


مشخصات حداکثر ولتاژ کار مجاز :

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز (kV) ولتاژ نامی U₀/U
یکی از هادی‌های فاز به زمین متصل شده (kV) هر دو رشته فاز عایق شده (kV)
0.7 1.7 1.2 0.6/1
7.1 8.3 7.2 3.6/6
7 14 12 6/10
14 28 24 12/20
21 42 36 18/30

یاداوری :

کابلی که ولتاژ نامی U₀/U آن 0.6/1kV است مجاز به استفاده در سیستم‌های جریان مستقیمی می‌باشد که در آن حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از 1.8kV تجاوز نکند.

عضویت در خبرنامه